Broekhuys seneeuwbal-systeem

 

In augustus 1924 start Willem Broekhuys vanuit het statige pand Heemraadssingel 169 het Broekhuys Sneeuwbal-systeem. In pagina-grote advertenties roept Broekhuys ieder op om vier gulden in zijn systeem te investeren, hetgeen na drie maanden een uitkering van tweeduizend gulden zal opleveren.  In wezen gaat het hier om het aloude piramidesysteem. Broekhuys heeft 150 witte stamkaarten voor vier gulden verkocht. Voor iedere witte kaart worden vervolgens vier groene verkocht, voor elke groene vier blauwe, voor elke blauwe vier rode, voor elke rode vier grijze en vervolgens vier gele. Na deze zesde ronde (er zijn voor elke witte stamkaart dan 4x4x4x4x4=1024 kaarten verkocht) ontvangt de houder van de witte stamkaart 2000 gulden. Broekhuys heeft door het hele land tientallen sigarenwinkeliers als agenten geworven die zich met de verkoop van zijn gekleurde kaarten bezighouden. Het is niet de eerste keer dat Broekhuys zich met twijfelachtige financiële constructies tot het publiek richt. In zijn advertenties schermt hij deze keer met een staf van accountants en wiskundigen die garant zouden staan voor de kwaliteit van zijn systeem.

 

Kennelijk is hij er ook in geslaagd om aan de bekende dichter-zanger Speenhof een witte stamkaart te verkopen. Deze heeft blijkens de advertenties daarop (niet geheel belangeloos) het volgende lied gedicht:

 

Broekhuys zal tóch Broekhuys blijven

Steeds de vindingrijke man!

Altijd komt hij met iets pienters,

Wat een ander net niet kan.

Weer heeft hij iets nieuw verzonnen,

Nagerekend en volbracht…

Is die rake “Broekhuys-Sneeuwbal“

Soms niet geniaal bedacht?

Kom!

We moeten het erkennen

Van dien gladden … Gelddresseur,

Ondanks tegenslag en smalen,

Blijft hij steeds:

De … grand seigneur.

Wat hij nu weer heeft ontworpen,

Is geen premieloterij,

Is geen kansspel met een Simplex,

Maar de zekerheid nabij.

En ik moet hem weer berijmen,

Deze grooten wonderling,

Die steeds, ondanks tegenwerking,

Lachend door het leven ging!

In dien harden guldenwedstrijd

Streven we toch allemaal !

Maar de een doet het benepen,

Broekhuys doet het …. Geniaal!

Broekhuys laat den sneeuwbal rollen,

Iedereen gunt hij zijn deel….

Ook zichzelf: een …. “kleinigheidje,

Van die groote pijp kaneel.

Twintig ruggetjes van honderd

Krijgt men voor zijn Stamboekkaart.

Is zoo’n som U niet de moeite

Van een kleinen handel waard?

Kies een Prinsen –Zijspanwagen

Of een Touringcar van Ford,

Kies een fraaie Ibach vleugel,

Die naar smaak geleverd wordt.

Voor uw vier benepen guldens

Krijgt u gauw tweeduizend pop.

Broekhuys, onze “Gladste Vogel”’,

Zet heel Holland op zijn kop!

 

De reacties op deze financiële constructie blijven niet uit. In de NRC van 10 aug 1924 wordt in een ingezonden stuk onder het pseudoniem “Rekenaar” voorgerekend dat het systeem alleen Broekhuys zelf rijk zal maken. Door middel van een staatje wordt aangeven hoeveel kaarten er elke ronde moeten worden verkocht om het systeem te laten draaien, hoeveel kaarten er inclusief de voorgaande ronden over de toonbank moeten zijn gegaan, hoeveel geld er wordt uitgekeerd en hoeveel winst Broekhuys in eigen zak steekt:

 

                                    aantal                   totaal            uitkering                   winst

1       wit                          150                      150                                                  

2       groen                       600                      750

3       blauw                   2.400                   3.150

4       rood                      9.600                 12.750

5       grijs                    38.400                 51.150

6       geel                   153.600                204.750             300.000                519.000

7       wit A                614.400                819.150          1.200.000             1.257.000

8       groen A          2.457.600             3.276.750          4.800.000             5.020.400

9       blauw A         9.820.400           13.097.150        19.200.000           20.001.600

10      rood A          39.281.600           52.378.750        76.800.000           80.326.400

Enz. enz.

 

De kopers van de op dat moment aangeboden gele kaarten zullen hun prijs pas krijgen als er ruim 52 miljoen kaarten zijn verkocht. Het zal iedereen duidelijk zijn dat het Broekhuys sneeuwbal-systeem het nooit zover zal brengen en dat het ‘kleinigheidje’ uit het gedicht dat Broekhuys voor zichzelf reserveert in werkelijkheid een kolossaal bedrag is.

 

Broekhuys reageert op deze uitleg in een pagina grote advertentie in Het Vaderland van 12 aug 1924. Hij stelt dat zijn systeem niet kan vastlopen omdat van vele onvoltooide stambomen een kleiner aantal nieuwe stambomen zal worden gemaakt door kosteloze omwisseling van kaarten. 150 onvoltooide stambomen worden bijvoorbeeld omgezet in één nieuwe, waarbij de laagste nummers in de oude stamboom ook de laagste nummers in de nieuwe stamboom worden (het behoeft hier geen betoog dat een dergelijke handelswijze geen soulaas biedt). Ook geeft Broekhuys aan dat zijn winst gering is omdat aan elke stamboomkaart die voor  4 gulden wordt verkocht 2 gulden aan verkoop- en advertentiekosten verbonden zou zijn.

In een advertentie in de Haagse Courant van 21 augustus meldt Broekhuys dat 50% Van de netto winst wordt uitgekeerd aan de Nederlandsche Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose. Het bestuur van die vereniging plaatst vervolgens een ingezonden brief  dat de naam van de vereniging door Breokhuys ten onrechte wordt gebruikt.

Broekhuys kondigt aan zijn tegenstanders wegens smaad voor de rechter te zullen brengen maar maakt deze dreigementen niet waar.

 

Op 10 september laat de firma Kiessel beslag leggen op de inboedel van het pand Heemraadssingel 169. Broekhuys heeft voor 13.000 gulden meubelen gekocht maar voldoet de eerste termijn van 6000 gulden niet. Broekhuys laat zijn accountants in de krant de hoogte van de vordering betwisten, maar het einde nadert onafwendbaar. Op 17 september wordt de commanditaire vennootschap Broekhuys sneeuwbalsysteem failliet verklaart. Naar verluidt heeft geen enkele stamkaarthouder zijn premie uitgekeerd gekregen en is Broekhuys naar België vertokken om zijn systeem daar verder aan de man te brengen.

 

Enkele krantenberichten:

 

Het Vaderland 11-1-1924?

Broekhuys weer in actie?

Aan het “Vad.”wordt medegedeeld:

“Sinds eenigen tijd is de heer Broekhuys, verscholen achter enkele van “zijn oude vrienden”, weer begonnen een z.g. premieloterij te organiseren, door hem genoemd Erica Premieleening en gelanceerd z.g. door de coöperatieve vereniging Herstellingsoorden Duin, Bosch, Heide en Zee. Volgens de annonces is dit de enige premielening die ooit de Staatscourant bereikte, terwijl op gebruikelijke wijze bekend was gemaakt dat “wij (aldus coop. Ver.) in den omtrek van Apeldoorn een schitterend gelegen stuk grond kadastraal bekend als sectie D. No 2404 en 256 hebben aangekocht.”

De Broekhuys-cooperatie hield Maandagavond een trekking te Deventer, die, hoewel de belangstelling miniem was, niet zonder incidenten afliep. Er werd gevraagd hoe het mogelijk was dat de statuten de staatscourant hadden bereikt, terwijl van deze cooperatie op de Landsdrukkerij niets bekend was.

Een der aanwezigen stelde al bij de aanvang de vraag, waarom men nu plotseling van een Amortisatietrekking van een 6 pct. Leening gewag maakte, terwijl men hier gekomen was voor de gewone trekking van een 3 pCt leening? Geantwoord werd , dat de nummers op elkaar correspondeerden!

Daarna werd gevraagd hoe men durfde beweren dat de coop. Vereen. bedoeld stuk grond (de eenige waarborg der obligatiehouders) had gekocht, terwijl spr. bewijzen kon dat dit op naam stond van de heeren Th. En H.J.A. (menschen die met de coop. Niets van doen hebben, zoodat deze mededeeling dus misleidend was).

Op deze vragen moesten de loterij-gérants het antwoord schuldig blijven.

Wij vernemen, dat de politie naar aanleiding van het gebeuren een onderzoek instelt.

 

Het Vaderland 11-1-1924

 

 

BROEKHUYS EN DE LIEFDADIGHEID

“Hoogst onbehoorlijk gebruik”

In de “Haagse Courant”van 21 augustus jl. komt een advertentie voor van de Internationale Sneeuwbal trust te ’s-Gravenhage, waarin vermeld wordt dat 50 pct. Van de netto winst wordt uitgekeerd aan de Nederlandsche Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose.

Het dagelijksch bestuur van genoemde vereniging verklaart nu, dat deze zinsnede in de advertentie geheel zonder zijn voorkennis is geplaatst en dat mitsdien hoogst onbehoorlijk gebruik is gemaakt van de naam der vereniging.

 

Het Centrum, 3-9-1924

 

Het Sneeuwbal-systeem Broekhuys uitgedaagd

De uitgevers Buijten en Schippersheyen zenden ons een open brief aan Willem Broekhuys. Zij herinneren daarin aan de mededeling in de bladen, dat Broekhuys aan aanklacht wegens smaadschrift had ingediend tegen hen als uitgevers der brochure “De obligatiezwendel”en tegen den journalist Menning. Sinds dien vernamen zij niets van die aanklacht. Zij verzoekn de heer Broekhuys nu, het niet bij een loos gerucht te laten, doch den aanklacht door te zetten, opdat de Justitie mogen uitmaken  of er werkelijk gezwendeld is.

 

Het Centrum 8-9-1924

 

 

BROEKHUY’S SNEEUWBAL

Een verklaring van den voorzitter van den staf van accountants.

Door den heer W.A. van der Wiele, leeraar M.O. handels- en staatswetenschappen, voorzitter van den staf van accountants der commanditaire vennootschap Broekhuys’sneeuwbal-systeem, wordt een verklaring gepubliceerd, waarin hij te kennen geeft, dat het gelegde beslag blijkens het exploit door deurwaarder Fonteyne aan den tegenpartij gisteren beteekend betreft een vordering, welke betwist wordt, terwijl het werkelijk volgens het exploit verschuldigde bedrag tegelijk werd aangeboden, dat de salarissen alle zijn betaald, waarvan de kwitaties door een accountant, staande geheel buiten deze zaak, zijn gewaarmerkt en met de kasstaat vergeleken, en dat reeds thans uitkeringen aan houders van stamboomkaarten zijn gedaan, alhoewel de vennootschap daartoe conform de gepubliceerde voorwaarden nog niet verplicht was.

Wat betreft de geruchten, die omtrent Broekhuys’sneeuwbal vernomen worden, meldt men ons o.a. nog uit Rotterdam, dat het beslag van f 6000, dat de meubelfabriek hem wilde laten betalen, veel te hoog is. De firma had nog geen recht op f 3000. Gezegd wordt dat de zaken in Nederland niet zoo goed gaan als men gehoopt had. Broekhuys schijnt nu al zijn hoop op België te hebben gevestigd.

Uit Amsterdam wordt gemeld. Dat de verkoop van kaarten van het Broekhuys sneewbal-systeem aldaar is stop gezet.

De agenten van deze combinatie hebben althans opdracht gekregen alle nog bij hen voorradige kaarten in te leveren. Sommigen hunner ontvangen daarbij de mededeling dat de onderneming thans in het buitenland wordt voortgezet. Het bureau van den hoofdvertegenwwordiger te Amsterdam was eergisteren en gisterochtend gesloten, zoodat bij deze vertegenwoordiger geen andere inlichtingen konden worden ingewonnen. Sigarenwinkeliers, die het sneeuwbal-systeem vertegenwoordigen te Amsterdam, deeldem echter mede , dat verschillende van hun klanten, aan wie uitbetaling van premiën in het vooruitzicht was gesteld, sedert veertien dagen tevergeefs hierop wachten. Zij deelden ons verder zonder uitzondering mede, dat zij hoegenaamd niet smeer van het hoofdkantoor in Den Haag vernemen.

 

Het Vaderland 10-9-1924

 

 

BROEKHUYS’ SNEEUWBAL

Een verklaring van de firma Kiessel

De firma Kiessel, die beslag heeft laten leggen op het pand aan den Heemraadssingel, waarin Broekhuys’sneeuwbal-systeem is gevestigd, heeft thans een verklaring hieromtrent gegeven.

De firma deed een offerte voor de inrichting en meubilering van het bewuste pand. Dit werd haar gegund voor een bedrag van  f 13.000 op voorwaarde dat f 6.000 op 1 september zou vervallen.

Op 1 september volgde echter geen betaling daar men beweerde, dat de heer Broekhuys buitenslands was. Toen de heeren der firma Kiessel Zaterdag jl. wisten dat de heer Broekhuys wel thuis was , gingen zij naar den Heemraadsingel om betaling te eischen. Zij kregen echter geen f 6000, maar werden op straat gezet.

Onmiddellijk werd mr. Sasburg geraadpleegd, die van justitie gedaan kreeg, dat reeds dezelfde avond op de inboedel beslag kon worden gelegd.

De heer Broekhuys schijnt toen nog f 2800 bij elkander te hebben gekregen, warmede de heer Fontijne naar de firma Kiessel werd gezonden. De firmanten weigerden echter dit bedrag aan te nemen, daar de heer Broekhuys dit als volledige kwijting van de verschuldigde f 6000 wenschte te beschouwen.

 

Het Vaderland 11-9-1924

 

 

BROEKHUYS SNEUUWBAL FAILLIET

De commanditaire vennootschap Broekhuys sneeuwbalsysteem is gisteren failliet verklaard.

 

Het Vaderland 18-9-1924