ONDER DE AUTOBUS.

Hedenmiddag werd de 40-jarige verpleegster mej. C. Reeser, wonende in de Claes de Vrieselaan bij het oversteken van den Nieuwen Binnenweg aangereden door een „Quick"-bus. Hoe wel de chauffeur nog tijdig tot stilstaan trachtte te komen werd mej. R. tegen den grond geworpen en kreeg de wielen over het onderlichaam. Met ernstige inwendige kneuzingen bracht de geneeskundige dienst haar naar het ziekenhuis. Haar toestand was beden middag hoogst ernstig en men vreesde voor naar leven.

TEGEN DE TRAM GEVALLEN.

Op den Nieuwen Binnenweg nabij het Heemraadsplein viel de 28-jarige onderwijzer A. v.d. Kemel, wonende in de Boekhorststraat tegen een passeerende tram, tengevolge waarvan hij het rechteronderbeen brak. Per auto van den Geneeskundigen Dienst werd hij naar den Coolsingel vervoerd en in het ziekenhuis aldaar opgenomen.

 

Voorwaarts 24-7-1924

 

Ingezonden EINDELIJK EEN DOODE EN EEN GEWONDE Rotterdam, 23 Juli 1924.

Mijnheer de Redacteur, Meermalen, heeft de vereen, „Het Westen", zoomede de bewoners van den Nieuwen Binnenweg, aan de Gemeente gevraagd het tuintje hoek Heemraadssingel, te laten wegnemen en is dit, trots het vele geschrijf, niet gelukt.

Voor zulk een druk verkeer, als op den N Binnenweg, met auto's en trams, is dit punt veel te smal, waar, van don eenen kant de autobussen en van den anderen kant de trams komen, men dus op zulk een moment nergens heen vluchten kan.

Zoo geschiedde het ook hedenmorgen (23 Juli) dat een juffrouw werd doodgereden en een heer een been brak. Zulk een toestand is toch onhoudbaar.

Mijnheer de Redacteur, moge dit schrijven de aanleiding er toe geven er eindelijk toch op aan te dringen, liet bekende gevaarlijk liggende tuintje te doen verdwijnen. Met dank voor de verleende plaatsruimte. De bewoners Nieuwe Binnenweg, n.b. de Heemraadssingel.

(Het schrijven, dat ons hedenmorgen bereikte, droeg de oorspronkelijke doch deels onleesbare handteekeningen van 13 bewoners van den N. Binnenweg. — Red. V.)

 

Voorwaarts 29-7-1924