Door een auto overreden en gedood.

Hedenmiddag om kwart voor vieren is op den Heemraadssingel te Rotterdam een knaapje van 5 jaar, Hendrik Bras genaamd, wonende Ruilstraat, door een automobiel overreden en gedood.

 

Rotterdamsch Nieuwsblad  4-8-1919

 

Rotterdam, 2 Augustus 1910. Maximum snelheid voor auto's en motorfietsen.

Mijnheer de Redacteur!

Nadat er Zaterdagmiddag op den Heemraadssingel, alhier weer een auto ongeluk is voorgevallen met doodelijke afloop was mijn vraag of er door bevoegde autoriteiten niet maximum-snelheid bepaald kan worden welke in een stad, als Rotterdam, toch zeker de 12 K.M. niet zou mogen overschrijden. Als ik in de stad mijn oogen den kost geef en de snelheid, met welke door auto’s en vooral motorfietsen gereden wordt, opneem, dan is deze toch zeker gemiddeld 20-25 km (enkele uitgezonderd) yooral  van de buitenlanders, welke blijkbaar gewoon zijn om op buitenwegen te rijden, en nu vergeten dat ze in een drukke handelsstad zijn. Ik geloof, dat als er met een matige snelheid gereden wordt, het rijtuig spoediger tot staan gebracht kan worden, dan dat zij een snelheid hebben, die de 20 K.M. soms vŹr te boven gaat. Vertrouwende dat hierin spoedig een verandering mag komen.

Abonné A. H.

 

Rotterdamsch Nieuwsblad  5-8-1919

 

 

Rotterdam, 5 Aug. 1919. Maximum snelheid voor auto's en motorfietsen.

Mijnheer de Redacteur!

Naar aanleiding van het schrijven onder bovengenoemd opschrift, wilde ondergeteekende abonné A. H. mededeelen dat een snelheid van 15 K.M. niet kan worden gereden, daar dit een slechten invloed heeft op het mechanisme en de chauffeur een te gemakkelijk mikpunt is voor de jeugd. Eenige weken geleden b.v. heeft men mij zoodanig met vuil gegooid, dat ik, gedurende 2 dagen niet kon zien en verder een week geen dienst kon doen. Heusch, mijnheer wij chauffeurs zijn dikwijls genoodzaakt met een flink gangetje voorbij een troepje ons op het vizier nemende kinderen te scheren. Zouden in de schoolklassen geen bordjes kunnen worden geplaatst met het opschrift: „Kinderen werpt nooit naar een of andere bestuurder, dit is zeer gevaar lijk?". Dan zou ik het zeer raadzaam vinden, dat ook in straten met veel wagenverkeer, de menschen werden gedwongen zich aan de verkeersregeling te houden, desnoods met den gummistok. Een goede regeling is b.v. in straten als Coolsingel veel noodzakelijker dan op de Hoogstraat. Het is beter dat er een paar menschen tegen elkaar loopen dan tegen een voertuig. Het onwillige publiek loopt soms zoo te suffen dat het geen signaal meer hoort, staat de wagen stil en men roept: slaapkop' dan is zoo iemand nog verontwaardigd en roept: kun je niet uitkijken of moet je er soms overheen? Ik zou het publiek wel willen smeeken alvorens vlug naar het trottoir over te steken, zich eerst te overtuigen of de weg veilig is, dan zullen er niet zooveel ongelukken meer gebeuren en zal het zenuwgestel van den chauffeur minder te lijden hebben.

LOUIS S.

 

Rotterdamsch Nieuwsblad  6-8-1919

 

 

Ingezonden Stukken. Maximum-snelheid.

Abonné G. dringt, naar aanleiding van lot ongeluk met doodelijken afloop, Zaterdag j.l. op den Heemraadssingel, door een auto veroorzaakt, op een maximum snelheid aan. Hij wijst in verband daar mede op het absurde van het voorschrift, krachtens hetwelk — gelijk hij onlangs zag — een agent een jongen gelastte, om in plaats van achter, vóór het kleine leeg handwagentje, dat hij duwde, te gaan loopen, terwijl op hetzelfde oogenblik een auto, met razende snelheid voorbij snorde.

 

Rotterdamsch Nieuwsblad  8-8-1919