B e p l a n t i n g   H e e m r a a d s s i n g e l

Het heeft, in sterke mate de aandacht van de vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap” getrokken dat het nieuwere gedeelte van den Heemraadssingel, gelegen tussen de Middellandstraat en den Beukelsdijk, zoo bijzonder sober is beplant, welke soberheid door de tegenstelling met het en met zorg beplante oudere gedeelte te meer opvallend is.

Mogelijk is bij den nieuwen aanleg gestreefd naar afwisseling en tegenstelling in de elkaar opvolgende gedeelten van den Singel, maar dan is hier naar haar meening toch geen gelukkig resultaat bereik, waar aesthetische overwegingen zeker zouden moeten leiden tot een dichtere afsluiting aan de einden tegen soberder beplanting in het midden.

De breede en open aanleg der bebouwing, de groote opening, veroorzaakt door den schuin op den Singel uitmondende Graaf Florisstraat en in het bijzonder het wijde uitzicht over den spoorweg, waarvan afsluiting dit woongedeelte veel aantrekkelijker zou maken zouden h.i. juist hier een betere en hoogopgaande beplanting alleszins hebben gewettigd.

Waar door de gemeente terecht strenge eisen gesteld warden aan de bebouwing zelf, mag, zoo zegt zij, worden, vertrouwd, dat het Gemeentebestuur zijne zal willen doen om het schoon van den Singel te voltooien en daardoor de aantrekkelijkheid van deze zoo ruim aangelegde woonwijk te verhogen.

De vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap” meent, dat een door haar gedaan beroep op bet College van Burgem. en Weth. zal bijdragen om tot dit doel te geraken.

 

Het Heemraadskwartier.

In antwoord op haar schrijven van 6 Augustus, waarbij de Vereeniging „Het Westen" verbetering verzoekt van den toestand van de bestrating van de Burgemeester Meineszlaan en het nieuwe gedeelte van den Heemraadssingel en gaarne wijziging zou zien in de verlichting van den Heemraadssingel en aangrenzende wijken, heeft, de directeur van Gemeente verken onder dato 13 September het volgende bericht: Het in orde brengen van de bestrating der Burgemeester Meineszlaan moest wachten op het maken van een in de rijstraat te leggen collecteurriool. Door gebrek aan de daarvoor noodige materiaal is dit werk voortdurend moeten worden opgeschort. Nu de materialen successievelijk bij elkander zijn gebracht, zal met den aanleg binnenkort, kunnen worden begonnen. De aanbestedingstukken zijn gereed en van Burgem. en Weth. is machtiging ontvangen tot het houden van een aanbesteding over te gaan. Na aanbrenging van bedoeld riool kan met het definitief afmaken der bestrating worden aangevangen. Aangaande den toestand van den nieuwen Heemraadssingel zij opgemerkt, dat zich langs deze straat wel is waar al van panden bevinden, doch een groot gedeelte van dit kwartier nog in aanleg is, zoo dat met het definitief afwerken van de bestrating nog eenigen tijd zal moeten worden gewacht. De directeur gelooft echter, dat, wanneer in het aanstaande voor jaar langs de waterpartij weer een behoorlijk grasgazon zal zijn aangelegd, het aanzien van dezen singel belangrijk zal vcrbeteren. Wat ten slotte betreft eventueele wijziging in de verlichting, heeft de directeur, aangezien deze zaak behoort bij den directeur van het. Gasbedrijf c.q. van het electriciteitsbedrijf, het schrijven naar bedoelde titularissen doorgezonden.