Een steker te Rotterdam.

Toen het 13-jarig dochtertje van den heer Van Keulen, wonende aan de Hooidrift no. 44 a te Rotterdam 5 Februari j. l.'s avonds het plantsoen aan dan Heemraadsingel bij de C. P. Tielestraat voorbijliep, ontmoette zij daar een reeds bejaarde man met grijzend haar, zonder baard of knevel en een pet op. Die man gaf haar een stomp tegen de borst waardoor zij viel. Voelende, dat zij bloedde, liep zij naar huis, waar dadelijk een geneesheer ter hulp werd geroepen en bleek dat zij ter hoogte van de hartstreek een messteek had gekregen. De toestand van het meisje, dat thuis verpleegd wordt, was van dien aard dat zij niet gehoord mocht worden; aan levensgevaar wordt voorloopig niet gedacht. De onbekende dader is dadelijk na het toebrengen van den messteek verdwenen.

 

 

De moordaanslag te Schiedam.

 

Volgens afgelegde verklaringen van veischillende personen is het niet twijfelachtig, dat de aangehoudene, S. J. dc K., de dader is. Onder sterke begeleiding is hij naar Rotterdam vervoerd en ter beschikking gesteld van den officier van justitie aldaar.

De aangehoudene is ongeveer 30 jaar oud, gehuwd en vader van 2 kinderen. Hij leefde gescheiden van zijne vrouw, die bij hare moeder inwoont. Hij was voorheen aldaar werkzaam aan het bureau van Gemeentewerken als teekenaar, doch heeft deze betrekking verlaten zonder toekenning van eervol ontslag. Zijn ongunstig uiterlijk, gepaard aan even zonderlinge handelingen, hadden aan het politiewezen reeds aanleiding gegeven om hem te rangschikken onder een groep van voor de maatschappij minder gewenschte personen. De toestand van de 9-jarige Aaltje de Bruyn is bevredigend. Hare medescholieren hebben haar aan net Ziekenhuis een aantal bloemen gebracht. De aangehoudene is door het dochtertje van den letterzetter Van K., wonende aan de Hooidrilt te Rotterdam, herkend als degene, die ongeveer 6 weken geleden haar bij 't plantsoen aan den Heemraadssingel aldaar heeft aangerand en met een mes in de borst gestoken.